Elevhälsa

Elevhälsan ska främja och stödja alla elevers hälsa och lärande så att eleverna når utbildningens mål.

Att man trivs och mår bra i skolan är en förutsättning för att nå goda studieresultat. Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Elevhälsoteam
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, speciallärare, skolkurator, logoped, biträdande rektor och rektor. Tuna skola har tillgång till skolläkare och skolpsykolog vid behov.  EHT  följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

 

Uppdaterad: