Förväntansdokument

Förväntansdokument 23-24

Förväntningar som hemmet och eleverna kan ha på skolans personal

o   Att vi strävar efter att känna alla elever på skolan och skapa trygghet och trivsel.

o   Att berörd personal tar ansvar för att kontakta vårdnadshavare då något särskilt har hänt och även fortsätter arbetet efter gällande rutiner.

o   Att vi utvärderar och ständigt arbetar med att förbättra kvalitén på skolan så att trygghet och måluppfyllelse ökar och arbetar då med att dra fördel av vår lilla enhets förutsättningar.

o   Att vi använder UNIKUM som informationskanal och e-post som kommunikationskanal. (Respons på skickad e-post kan vanligtvis förväntas inom två arbetsdagar.)

o   Att vi stödjer eleverna i övergångar mellan skolor.

o   Att skolan informerar om viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar till skolan och andra praktiska frågor via hemsidan.

 

Detta förväntar vi oss av dig som ansvarig vuxen i barnets hem

o   Att skolan har ditt förtroende för att personalen arbetar för ditt barns bästa och att du inför barnet visar en positiv attityd till skolan och personalen.

o   Att du i första hand hör av dig till barnets mentor eller berörd personal när du vill diskutera barnets skolsituation.

o   Att du ansvarar för att ditt barn uppfyller skolplikten genom att du: 

·                engagerar dig i ditt barns skolgång

·                tar ansvar för att ditt barn kommer mätt, utvilad och i tid till skolan

·                hjälper ditt barn att kunna delta i skolans aktiviteter genom kläder efter väder och          material för idrott o dyl

·                anmäler frånvaro i skola24 vid sjukdom, tandläkarbesök o dyl., förtydliga gärna genom ett mejl till mentor vid frånvaro del av dag.  

·                vid frånvaro längre än tre dagar, tar kontakt med undervisande lärare för att stämma av hur hemmet kan ge stöd i de skoluppgifter som missas under frånvaron

·                ansöker om ledighet på blankett från hemsidan 2-3 veckor i förväg

Detta förväntar vi oss av dig som elev på skolan

o   Att du har med dig material till lektionen och jobbar på lektionstid

o   Att du gör ditt bästa

o   Att du följer ordningsreglerna

o   Att du berättar för någon vuxen om du eller en kamrat inte har det bra i skolan

o   Att du har koll på läxor och prov och vet var du kan hitta informationen

o   Att du vid godkänd ledighet kontaktar dina lärare för att ta reda på vad du missar eller ska arbeta med.

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller i grundskolan och är ett komplement till Uppsala kommuns övergripande förväntansdokument.

Reviderad augusti 2023

 

 

 

 

 

Uppdaterad: